Europe/EnglishChina/中文Other/English
High Reliability LDOs
0.8
1.2
1.5
1.8
1.8V
12
2.5
2.5V
3.0
3.3
Adj
Adj
SOT
TSOT
SC70