Europe/EnglishChina/中文Other/English
VOUT
(V)
VIN (Min)(V)
VIN (Max)(V)
IOUT(mA)
Iq(μA)
DropoutVoltage(mV)
PSRR (dB)
Package
High Reliability LDOs
1.1
0.8
1.2
1.2
1.5
1.8
1.8V
12
2.5
2.5V
20
3.0
3.3
Adj
Adj
SOT
TSOT
SC70