Europe/EnglishChina/中文Other/English
High Reliability LDOs
PART
NUMBER
VOUT
(V)
2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 5.0, 5.75, 8.0, 9.0, 12
2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V, Adj
12
1.8,2.5,3.3,5.0,12,Adj
3.3,4.4
3.0,3.6,5.0
Adj (0.8 ~ 13.2)
1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,12,Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 4.4, 5.0, Adj
Adj
1.2,1.8,2.5,2.8,3.3,5,Adj
Adj
1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.2V, 5.0V, 12V
1.2, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 5.0, Adj
Adj
1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,Adj
2.70000
2.70000
3.60000
3.60000
2.70000
2.70000
2.70000
2.80000
4.00000
2.70000
2.70000
2.50000
2.50000
2.50000
2.70000
4.00000
2.70000
1.70000
-2.70000
36.00000
36.00000
36.00000
36.00000
36.00000
36.00000
36.00000
30.00000
26.40000
24.00000
20.00000
20.00000
20.00000
20.00000
20.00000
18.00000
16.00000
7.50000
-24.00000
150
150
800
800
60
60
150
1500
50
3000
800
800
800
300
500
50
300
150
-500
4.20000
4.20000
80.00000
80.00000
2.20000
0.00000
4.20000
2000.00000
1.75000
0.00000
80.00000
0.45000
80.00000
36.00000
39.00000
1.70000
40.00000
35.00000
-42.00000
1300.00000
1300.00000
450.00000
450.00000
1600.00000
1600.00000
1300.00000
1300.00000
1750.00000
155.00000
280.00000
450.00000
450.00000
80.00000
360.00000
1750.00000
235.00000
150.00000
-260.00000
40.00000
40.00000
62.00000
75.00000
40.00000
40.00000
40.00000
72.00000
47.00000
55.00000
80.00000
75.00000
75.00000
100.00000
100.00000
47.00000
85.00000
60.00000
-71.00000
Package
SOT-89-3 SOT-23
SOT-23-5
SOT-23-5 SOT-23-6
SOT-89-3
SOT-223-3 SOT-89-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-89-3
SOT-89-3
TSOT-23-5 TDFN-2×3-8L
TO-263-3A TDFN-4×4-8L
SOT-89-3 SOT-23
TSOT-23-5 SC70-5
TSSOP-16 (Exposed Pad), TDFN-3×3-12L, TO-263-5B
TO-252-2 TO-263-3 SOT-223-3 TDFN-3×3-8L
TDFN-2×3-8BL
SOT-89-3 SOT-223-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-23-5
TDFN-2×2-6AL SOT-23-5
SOT-23-5 SOT-23
SOIC-8
UTDFN-1.2×1.2-6AL
TDFN-2×2-6AL TDFN-3×3-8L SOT-23-5
Package
SGM2203
SGM2203
150mA, High Voltage Regulator
SGM2202
SGM2202
150mA, High PSRR, High Voltage Regulator
SGM2205-12XK3G
SGM2205-12XK3G
800mA, High Voltage, Low Noise LDO Regulator
SGM2225
SGM2225
800mA, High Voltage, Low Noise and Low Dropout Voltage Regulator
SGM71XX-2%
SGM71XX-2%
±2% Tolerance Output High Voltage Regulator
SGM71XX-2.5%
SGM71XX-2.5%
±2.5% Tolerance Output High Voltage Regulator
SGM2201
SGM2201
36V, 150mA, Low Power Adjustable Output Linear Regulator
SGM2217
SGM2217
1.5A, Low Dropout Positive Regulator
SGM2200
SGM2200
High Voltage Regulator
SGM2208
SGM2208
3A, Low Noise, Adjustable Output with Single Resistor and Low Dropout Regulator
SGM2212
SGM2212
800mA, Low Noise, Low Quiescent Current, High PSRR, Low Dropout Linear Regulator
SGM2207
SGM2207
800mA, High Voltage, Low Noise and Low Dropout Voltage Regulator
SGM2205
SGM2205
800mA, High Voltage, Low Noise and Low Dropout Linear Regulator
SGM2210
SGM2210
300mA, Low Quiescent Current and Low Noise Linear Regulator
SGM2211
SGM2211
20V, 500mA, Low Noise, Low Dropout Linear Regulator
SGM2300
SGM2300
High Voltage Regulator
SGM2214
SGM2214
300mA, Low Quiescent Current and Low Dropout Voltage Regulator
SGM2206
SGM2206
Dual Low Noise, Low Dropout Regulator with Enable
SGM2209
SGM2209
-24V, -500mA, Low Noise, High PSRR, Negative Output Linear Regulator
2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 5.0, 5.75, 8.0, 9.0, 12
2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5.0V, Adj
12
1.8,2.5,3.3,5.0,12,Adj
3.3,4.4
3.0,3.6,5.0
Adj (0.8 ~ 13.2)
1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,12,Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 4.4, 5.0, Adj
Adj
1.2,1.8,2.5,2.8,3.3,5,Adj
Adj
1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.2V, 5.0V, 12V
1.2, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3.0, 3.3, 5.0, Adj
Adj
1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,5.0,Adj
2.7
2.7
3.6
3.6
2.7
2.7
2.7
2.8
4
2.7
2.7
2.5
2.5
2.5
2.7
4
2.7
1.7
-2.7
36
36
36
36
36
36
36
30
26.4
24
20
20
20
20
20
18
16
7.5
-24
150
150
800
800
60
60
150
1500
50
3000
800
800
800
300
500
50
300
150
-500
4.2
4.2
80
80
2.2
4.2
2000
1.75
80
0.45
80
36
39
1.7
40
35
-42
1300
1300
450
450
1600
1600
1300
1300
1750
155
280
450
450
80
360
1750
235
150
-260
40
40
62
75
40
40
40
72
47
55
80
75
75
100
100
47
85
60
-71
SOT-89-3 SOT-23
SOT-23-5
SOT-23-5 SOT-23-6
SOT-89-3
SOT-223-3 SOT-89-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-89-3
SOT-89-3
TSOT-23-5 TDFN-2×3-8L
TO-263-3A TDFN-4×4-8L
SOT-89-3 SOT-23
TSOT-23-5 SC70-5
TSSOP-16 (Exposed Pad), TDFN-3×3-12L, TO-263-5B
TO-252-2 TO-263-3 SOT-223-3 TDFN-3×3-8L
TDFN-2×3-8BL
SOT-89-3 SOT-223-3 SOIC-8 TDFN-3×3-8L TO-263-5B
SOT-23-5
TDFN-2×2-6AL SOT-23-5
SOT-23-5 SOT-23
SOIC-8
UTDFN-1.2×1.2-6AL
TDFN-2×2-6AL TDFN-3×3-8L SOT-23-5
Select All
VOUT
(V)
VIN (Min)(V)
VIN (Max)(V)
IOUT(mA)
Iq(μA)
DropoutVoltage(mV)
PSRR (dB)
Package
High Reliability LDOs
1.2
1.5
1.8
1.8V
12
2.5
2.5V
3.0
3.3
Adj
Adj
SOT
TSOT
SC70