Europe/EnglishChina/中文Other/English
Motor Driver
PART
NUMBER
2.50000
2.50000
1.90000
2.70000
6.50000
6.50000
2.70000
2.00000
12.00000
16.00000
5.50000
24.00000
40.00000
40.00000
24.00000
12.00000
0.60000
0.60000
0.00000
1.50000
0.00000
0.00000
1.50000
3.00000
1.00000
1.20000
0.00000
2.00000
3.60000
3.60000
2.00000
8.00000
Control
Interface
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
1610.00000
1400.00000
545.00000
480.00000
430.00000
430.00000
410.00000
72.00000
Package
TSSOP-16 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10
TSOT-23-6
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)
TQFN-5.5×3.5-24L
Control
Interface
Package
SGM42633
SGM42633
Dual H-Bridge Motor Driver
SGM42610/1
SGM42610/1
Stepper Motor Driver ICs
SGM42513
SGM42513
1.5A, 5.5V H-Bridge Driver for Motor/Coil
SGM42609
SGM42609
Single H-Bridge Motor Driver
SGM42505
SGM42505
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42506
SGM42506
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42600
SGM42600
Dual H-Bridge Motor Driver
SGM42606
SGM42606
Low On-Resistance, Single H-Bridge DC Motor Driver
2.5
2.5
1.9
2.7
6.5
6.5
2.7
2
12
16
5.5
24
40
40
24
12
0.6
0.6
1.5
1.5
3
1
1.2
2
3.6
3.6
2
8
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
1610
1400
545
480
430
430
410
72
TSSOP-16 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10
TSOT-23-6
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)
TQFN-5.5×3.5-24L
全选
VCC Min(V)
VCC Max(V)
RMS Output Current(A)
Peak Output Current (A)
Control
Interface
PH/EN PWM STP/DIR
RDS(ON) (HS+LS) per Channel(mΩ)
Package
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10 MSOP-10 TDFN-3×3-10L SC70-6 TSOT-23-6 SOIC-8 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)