Europe/EnglishChina/中文Other/English
Motor Driver
PART
NUMBER
6.50000
6.50000
1.90000
1.90000
1.90000
2.70000
2.00000
2.70000
2.50000
8.20000
1.80000
1.80000
8.00000
2.50000
40.00000
40.00000
7.50000
5.50000
5.50000
24.00000
12.00000
24.00000
16.00000
36.00000
10.00000
12.00000
35.00000
12.00000
0.00000
0.00000
1.50000
0.00000
0.00000
1.50000
3.00000
1.50000
0.60000
2.00000
1.30000
1.30000
1.80000
0.60000
3.60000
3.60000
0.00000
0.00000
0.00000
2.00000
8.00000
2.00000
1.20000
2.60000
2.00000
2.00000
2.60000
1.00000
Control
Interface
PWM
PWM
PH/EN
PH/EN
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PH/EN
STP/DIR
STP/DIR
PWM
430.00000
430.00000
555.00000
545.00000
545.00000
410.00000
72.00000
480.00000
1400.00000
500.00000
500.00000
500.00000
290.00000
1610.00000
Package
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SC70-6 TSOT-23-6
TSOT-23-6
TSOT-23-6
TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)
TQFN-5.5×3.5-24L
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TQFN-3×3-16L
TQFN-3×3-16L
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TSSOP-16 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L
Control
Interface
Package
SGM42505
SGM42505
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42506
SGM42506
3.6A Brushed DC Motor Driver
SGM42507
SGM42507
1.5A, 7.5V H-Bridge Driver for Motor/Coil
SGM42512
SGM42512
1.5A, 5.5V H-Bridge Driver for Motor/Coil
SGM42513
SGM42513
1.5A, 5.5V H-Bridge Driver for Motor/Coil
SGM42600
SGM42600
Dual H-Bridge Motor Driver
SGM42606
SGM42606
Low On-Resistance, Single H-Bridge DC Motor Driver
SGM42609
SGM42609
Single H-Bridge Motor Driver
SGM42610/1
SGM42610/1
Stepper Motor Driver ICs
SGM42613
SGM42613
Dual H-Bridge Motor Controller IC
SGM42622
SGM42622
Low Voltage, Dual H-Bridge Stepper Motor Driver
SGM42622B
SGM42622B
Low Voltage, Dual H-Bridge Stepper Motor Driver
SGM42630
SGM42630
Stepper Motor Driver IC
SGM42633
SGM42633
Dual H-Bridge Motor Driver
6.5
6.5
1.9
1.9
1.9
2.7
2
2.7
2.5
8.2
1.8
1.8
8
2.5
40
40
7.5
5.5
5.5
24
12
24
16
36
10
12
35
12
1.5
1.5
3
1.5
0.6
2
1.3
1.3
1.8
0.6
3.6
3.6
2
8
2
1.2
2.6
2
2
2.6
1
PWM
PWM
PH/EN
PH/EN
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PH/EN
STP/DIR
STP/DIR
PWM
430
430
555
545
545
410
72
480
1400
500
500
500
290
1610
SOIC-8 (Exposed Pad)
SOIC-8 (Exposed Pad)
SC70-6 TSOT-23-6
TSOT-23-6
TSOT-23-6
TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)
TQFN-5.5×3.5-24L
MSOP-10 TDFN-3×3-10L
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TQFN-3×3-16L
TQFN-3×3-16L
TSSOP-28 (Exposed Pad)
TSSOP-16 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L
全选
VCC Min(V)
VCC Max(V)
RMS Output Current(A)
Peak Output Current (A)
Control
Interface
PH/EN PWM STP/DIR
RDS(ON) (HS+LS) per Channel(mΩ)
Package
MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10 MSOP-10 TDFN-3×3-10L SC70-6 TSOT-23-6 SOIC-8 (Exposed Pad) TQFN-3×3-16L TQFN-4×4-16L TSSOP-16(EP)